Regulaminy

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez TOTIS Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem ul. Białostocka, nr 22, lok. 43, miejsc. Warszawa, kod 03-471, kraj Polska, za pośrednictwem Serwis https://totispharma.com/ (zwanego dalej: "Sklep Internetowy").

DEFINICJE

Strona Internetowa  – oznacza strony internetowe https://totispharma.com/, które są platformą służącą do zamieszczania informacji o produktach w celu ich zbytu (sprzedaży). Platforma TOTISPHARMA to internetowa baza do zamawiania profesjonalnych produktów kosmetycznych przez specjalistów z branży kosmetycznej: kosmetyczki, lekarzy medycyny estetycznej i innych; to także źródło informacji o produktach kosmetycznych z materiałami wideo na stronie https://totispharma.com/.

Administracja – specjaliści, którzy bezpośrednio zarządzają Stroną Internetową , wykonują funkcje techniczne, organizacyjne i inne, aby zapewnić funkcjonowanie i usługi Strony Internetowej, udzielają informacji, porad i innego rodzaju wsparcia użytkownikom Strony Internetowej.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna-przedsiębiorca, która korzysta z usług i korzysta z informacji na Stronie Internetowej, zamawia i kupuje Towary na Stronie Internetowej.

Konto Użytkownika – konto Użytkownika na Stronie Internetowej, który zawiera informacje o danych osobowych posiadacza konta (użytkownika), dane klienta TOTISPHARMA (jeśli jest nim użytkownik), a także informacje statystyczne i inne, do których dostęp jest możliwy tylko po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych (nazwy użytkownika i hasła).

Zamówienie – dokonanie zakupu produktu(ów), które zostało zrealizowane i potwierdzone przez nabywcę za pośrednictwem koszyka na Stronie Internetowej.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towarów określonych w zamówieniu.

Hasło – zestaw liter, cyfr lub innych symboli wybranych przez Kupującego podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, służący do zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego w Sklepie Internetowym.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie ma ona charakteru profesjonalnego dla tego przedsiębiorcy, wynikającego w szczególności z przedmiotu jego działalności gospodarczej, dostępnego na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa Kupna-Sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży zawarta na odległość na warunkach określonych w Ofercie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób przewidziany w Regulaminie, która jest niezbędna do korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOTIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białostocka, nr 22, lok. 43, miejsc. Warszawa, kod 03-471, kraj Polska, NIP: 5252854537, REGON: 388393912; e-mail: gdpr@totispharma.com , będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Towar – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego, który może być przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z materiałów i usług Strony Internetowej https://totispharma.com/ (zwanego dalej „Stroną Internetową”). Niniejszy Regulamin z Użytkownikiem (zwany dalej „Regulaminem”) skierowany jest do nieokreślonego kręgu osób, niezależnie od ich statusu (osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca), chcących zasięgnąć informacji, obejrzeć filmy lub dokumenty, złożyć zamówienie na zakup Towarów na Stronie Internetowej znajdującym się w sieci Internet pod adresem https://totispharma.com/.

2. Użytkownik musi przeczytać niniejszy Regulamin w całości przed zarejestrowaniem się na Stronie Internetowej. Korzystając i/lub rejestrując się Stronie Internetowej, oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin w całości i bezwarunkowo. Wszyscy Użytkownicy Strony https://totispharma.com/ korzystają z niej na własne ryzyko.

3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do złożenia oferty zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży.

4. Regulamin może być modyfikowany i/lub zmieniany przez Administrację Strony Internetowej jednostronnie bez specjalnego powiadomienia. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jego na Stronie Internetowej.

5. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administracji Strony Internetowej, jest dokumentem jawnym i publicznym.

6. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików "cookies", które są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta i nie zmienia konfiguracji urządzeń końcowych Klienta ani oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie obsługi plików "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub zakłócenia w korzystaniu ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego.

7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego, Kupujący musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

8. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem pozyskania i zmiany danych Klienta przez osoby nieuprawnione, w związku z czym Klienci zobowiązani są do stosowania odpowiednich środków technicznych minimalizujących powyższe ryzyko. W szczególności muszą stosować oprogramowanie antywirusowe i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Sprzedawca nigdy nie będzie prosił Klienta o podanie Hasła w jakiejkolwiek formie.

9. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, kształtów, logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do osób trzecich) należą do Sprzedawcy i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w Ofercie oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

ZAKŁADANIE KONTA NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Użytkownik zgadza się, że w celu korzystania z usług Serwisu może poddać się procedurze rejestracji określonej przez Administrację Strony Internetowej.
 2. W celu dokonania wstępnej rejestracji Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne i pełne informacje o sobie oraz swoje dane kontaktowe. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje Login i Hasło dostępu do Konta.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim informacji niezbędnych do zalogowania się Stronie Internetowej – loginu i hasła, danych wskazanych podczas rejestracji oraz do przechowywania tych danych w sposób niedostępny dla osób nieuprawnionych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane w jego imieniu, tj. za użycie loginu i hasła do wejścia do Konta.
 4. Jeśli Użytkownik poda nieprawidłowe informacje lub Administracja Strony Internetowej ma powody, aby sądzić, że informacje podane przez Użytkownika są nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne, Administracja Strony Internetowej ma prawo zawiesić lub anulować rejestrację i odmówić Użytkownikowi korzystania ze Strony Internetowej i świadczenia usług.
 5. Użytkownik może zwracać się do Administracji Strony Internetowej z pytaniami, życzeniami dotyczącymi usprawnienia pracy lub innymi informacjami. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby apel nie był nielegalny, nie zawierał gróźb, nie naruszał praw autorskich, nie dyskryminował ludzi z jakiegokolwiek powodu, nie zawierał obelg lub w inny sposób nie naruszał prawa Polska.
 6. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Ofertą, akceptując jej treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Podczas rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. W tym zakresie Sprzedawca wyraźnie określa cel zbierania danych osobowych Kupującego, jak również znanych lub zamierzonych odbiorców tych danych.
 8. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Kupującego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez złożenie przez Klienta odpowiedniego wniosku do Sprzedawcy. Oświadczenie może zostać przesłane np. na adres Sprzedawcy pocztą elektroniczną.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący niezwłocznie otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie rejestracji na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą umowa o świadczenie usługi „Konto Klienta” zostaje zawarta w formie elektronicznej, a Klient ma możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych wskazanych przy Rejestracji.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik samodzielnie składa zamówienie na Stronie Internetowej. Każdy Użytkownik, który ukończył lub nie ukończył procedury rejestracji na Stronie Internetowej, ma prawo do złożenia zamówienia na Stronie Internetowej. Składając zamówienie na Stronie Internetowej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i wyraża na nie zgodę.
 2. Jeśli Towar przedstawiony na Stronie Internetowej są niedostępny z powodu problemów technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od Administracji, podane zamówienie jest anulowane w całości lub w części, a Użytkownik jest o tym informowany za pomocą powiadomienia.
 3. Składając zamówienie i przystępując do niniejszego Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z rozdziałami „Płatność”  i „Dostawa” i wyraża na nią zgodę.
 4. Cena, asortyment i ilość Towarów umieszczonych przez Użytkownika w koszyku są aktualne wyłącznie w chwili umieszczenia ich w koszyku i może ulec zmianie.
 5. Składając zamówienie, Kupujący kieruje do Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Następnie, po potwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Kupującego adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 4 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży.
 8. Po zawarciu Umowy Kupna-Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Kupującemu swoje warunki, przesyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego lub w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany przez Kupującego przy rejestracji lub składaniu zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia ankiety posprzedażowej, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w wyświetlonym formularzu. W tym zakresie Sprzedawca wyraźnie określi cel zbierania danych osobowych Kupującego oraz znanych lub planowanych odbiorców tych danych. Ankieta jest wykorzystywana w celu poznania opinii na temat operacji. Klient może wypełnić kwestionariusz dobrowolnie.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, literówki i nieścisłości, które mogą znajdować się w materiałach zawartych na niniejszej stronie. Administracja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność informacji zawartych na tej stronie. Wszystkie informacje i materiały są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji.

2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej są stale aktualizowane i w każdej chwili mogą stać się nieaktualne. Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za otrzymywanie nieaktualnych informacji na Stronie Internetowej, ani za brak możliwości otrzymywania przez Użytkownika aktualizacji przechowywanych na Stronie Internetowej.

3. Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i opinie użytkowników Strony Internetowej, pozostawione w formie komentarzy lub recenzji. Jednocześnie Administracja Strony Internetowej podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zapobiec publikacji wiadomości naruszających aktualne ustawodawstwo ukraińskie lub normy moralne.

4. Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne bezprawne działania Użytkownika wobec osób trzecich, ani osób trzecich wobec Użytkownika.

5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze złożone lub opublikowane na Stronie Internetowej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na usuwanie przez Administrację Strony Internetowej wypowiedzi Użytkownika bez jego zgody.

6. Administracja Strony Internetowej ma prawo wykorzystywać według własnego uznania i nieodpłatnie do własnych celów wypowiedzi, komentarze specjalistów bez podawania konkretnej osoby, która taki komentarz zostawiła. Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub wydatki (rzeczywiste lub możliwe) powstałe w związku z niniejszą Stroną, jej korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z niej.

7. Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za niepełne, niedokładne lub nieprawidłowe dane podane przez Użytkownika podczas tworzenia konta Użytkownika, ani za utratę przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej.

8. W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu ze Strony Internetowej, braku zgody na poszczególne punkty Regulaminu lub w przypadku otrzymania przez Użytkownika nieprecyzyjnych informacji od osób trzecich, informacji o charakterze obraźliwym lub innych nieodpowiednich informacji, Użytkownik zobowiązuje się do skontaktowania się z Administracją Strony Internetowej, aby Administracja Strony Internetowej mogła przeanalizować i usunąć odpowiednie usterki, ograniczyć i zapobiec wprowadzaniu niepożądanych informacji na Stronie Internetowej, a w razie potrzeby ograniczyć lub zaprzestać świadczenia usług na rzecz każdego Użytkownika, który umyślnie narusza postanowienia Regulaminu i zasady funkcjonowania Strony Internetowej.

9. Zgodnie z powyższymi celami Administracja Strony Internetowej zastrzega sobie prawo do usuwania informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej oraz podejmowania środków technicznych i prawnych w celu odebrania dostępu do Strony Internetowej Użytkownikom, którzy według wniosków Administracji Strony Internetowej stwarzają problemy w korzystaniu ze Strony Internetowej przez innych Użytkowników lub Użytkownikom, którzy naruszają warunki Regulaminu.

10. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność informacji podawanych przez Użytkownika podczas rejestracji na Stronie Internetowej i składania Zamówienia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych podczas rejestracji na Stronie Internetowej i składania Zamówienia oraz zgadza się na wszelkie ryzyko związane z niewiarygodnością tych informacji.

 

PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego przy tych Towarach są cenami brutto i nie zawierają informacji o kosztach dostawy oraz wszelkich innych kosztach, które Klient będzie musiał ponieść w związku z Umową Kupna-Sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Dostępne formy płatności. Kupujący może wybrać poniższe formy płatności za zamówione Towary:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy);
 • przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayPal, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po wysłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia do Kupującego oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Kupującego);
 • karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) (w tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonanej przez Kupującego płatności);
 • za pobraniem, zapłata w momencie dostawy (w takim przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia);
 • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a Towar zostanie wydany w biurze Sprzedawcy).
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”
 3. Kupujący musi dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Kupna-Sprzedaży w ciągu 1 dnia roboczego, jeśli wybrał formę przedpłaty.
 4. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w terminie określonym w Regulaminie, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do zapłaty i poinformuje go o tym na trwałym nośniku. Informacja o terminie dodatkowej płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstępuje od Umowy Kupna-Sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu płatności, Sprzedawca przesyła Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia, zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego,  liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia podany na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego liczony jest w Dniach Roboczych od dnia zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży, w przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności "za pobraniem".
 6. Zamówiony Towar zostanie dostarczony Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonej przesyłki na czas i w sposób zwyczajowo przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki Nabywca ma prawo żądać od pracownika Dostawcy wystawienia stosownego protokołu.
 8. Aby otrzymać fakturę VAT, kupujący musi w momencie zakupu zadeklarować, że nabywa Towar jako przedsiębiorca (podatnik). Powyższe oświadczenie należy złożyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 9. W przypadku niedostępności Kupującego pod adresem wskazanym przy składaniu zamówienia jako Adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi wiadomość lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotu przez Dostawcę zamówionych Towarów do Sklepu Internetowego, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, ponownie uzgadniając z Klientem termin i koszt Dostawy.
 10. Metody dostawy:

- Paczkomat InPost (koszt wysyłki zgodnie z taryfą przewoźnika);

- Kurier InPost (koszt wysyłki zgodnie z taryfą przewoźnika);

- Odbiór osobisty z oddziału TOTIS Pharma (za darmo).

GWARANCJA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli Towar jest wadliwy fizycznie lub prawnie (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar jest wadliwy, Kupujący może:
 • żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad lub usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na Towar bez wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Kupna-Sprzedaży wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Kupna-Sprzedaży.
 1. Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy. Jeżeli Klientem jest Konsument i Przedsiębiorca w prawach Konsumenta, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 2. Wszelkie skargi związane z Towarem lub wykonaniem Umowy Kupna-Sprzedaży Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy na piśmie.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Kupna-Sprzedaży.
 4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 6. Zamawiający oświadcza, że:
 • może korzystać z majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaków towarowych) i/lub przedmiotów praw pokrewnych stanowiących treść;
 • zamieszczanie i rozpowszechnianie w ramach usług danych osobowych, zdjęć i informacji o osobach trzecich odbyło się zgodnie z prawem, dobrowolnie i za zgodą osób, których one dotyczą.
 1. Polityka Prywatności określa zasady ochrony Danych Osobowych.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę Kupna-Sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że zachowała ona wygląd handlowy i nie była używana. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży zaczyna się w momencie wydania Towaru Konsumentowi, Przedsiębiorcy, któremu przysługują prawa Konsumenta, lub wskazanej przez nich osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca, któremu przysługują prawa Konsumenta, może odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca, któremu przysługują prawa Konsumenta, mogą odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta otrzymanie formularza wysłanego za pośrednictwem Strony Internetowej.
 5. Jeżeli Umowa Kupna-Sprzedaży zostanie anulowana, uważa się ją za nieważną.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu Prawa Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy posiadającego prawa konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego prawa konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta korzystający z prawa do reklamacji wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca, któremu przysługują prawa konsumenta, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy zwrócić Towar Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu.
 11. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o kosztach zwrotu towaru na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego.
 12. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie nie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Prawo do odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w umowach, w których Towar jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 15. Zarówno Usługobiorca, jak i Sprzedawca mogą odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem powyższej umowy oraz poniższych postanowień.
 16. Zarejestrowany Usługobiorca odstępuje od Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy wykorzystaniu dowolnego środka porozumiewania się na odległość, który umożliwia Sprzedawcy zapoznanie się z oświadczeniem woli Usługobiorcy.
 17. Sprzedawca odstępuje od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rejestracji.

 

USŁUGI BEZPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących nieodpłatne usługi drogą elektroniczną:
 • newsletter;
 • prowadzenie Konta Klienta;
 • zamieszczanie opinii.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu i sposobu świadczenia dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 1. Z usługi Newslettera może skorzystać każdy Klient, który poda swój adres e-mail za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient niezwłocznie otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny w celu potwierdzenia subskrypcji. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter w formie elektronicznej.
 2. Podczas rejestracji Klient może dodatkowo zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym, aby subskrybować usługę Newsletter.
 3. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.  Newsletter jest wysyłany przez Sprzedawcę do wszystkich zapisanych klientów.
 4. Każdy Newsletter skierowany do konkretnych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole "Temat", wskazanie treści mailingu oraz informację o możliwości i sposobie wypisania się z usługi bezpłatnego Newsletter.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wypisując się z niego z linku zawartego w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez dezaktywację odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 6. Usługa prowadzenia Konta Kupującego dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na warunkach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Kupującemu specjalnego panelu na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego, który umożliwia Kupującemu zmianę danych podanych przez niego przy Rejestracji, a także śledzenie statusu zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Zarejestrowany Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Kupującym posiadającym Konto Kupującego publikowania na stronie internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Kupującego dotyczących w szczególności Towarów.
 9. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii jest możliwe w każdym czasie i polega na zaprzestaniu przez Klienta zamieszczania treści na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku, gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: naruszeniem przez Klienta bezpieczeństwa Strony Internetowej Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta oraz do bezpłatnych Usług z wyżej wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie informacje zawarte na Stronach Internetowych, w tym zdjęcia, logotypy, projekty, opisy, nagrania wideo, dane kontaktowe, a także inne informacje stanowią własność intelektualną Administracji Strony Internetowej lub właścicieli znaków towarowych, którzy dostarczyli odpowiednie informacje o swoich produktach i usługach oraz wyrazili zgodę na umieszczenie takich informacji na Stronie Internetowej. Kopiowanie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na tej stronie w celach komercyjnych bez zgody Administracji jest zabronione.
 2. Wszelkie wyłączne prawa własności na Stronie Internetowej należą do Administracji Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkowników odbywa się na zasadach określonych Regulaminem oraz przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej.
 3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy produktów są własnością ich właścicieli. Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać ani kopiować żadnej części niniejszej Strony Internetowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka zgoda została udzielona Użytkownikowi przez Administrację Strony Internetowej.
 4. Jeśli masz pytania dotyczące swoich praw lub masz inne pytania lub sugestie, możesz skontaktować się z nami pod adresem gdpr@totispharma.com.

PUBLICZNOŚĆ KONTA KLIENTA

Odniesienie się do regulacji związanych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO - https://totispharma.com/pl/politika-konfidencijnosti/

 1. Funkcja ta umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanemu na Stronie Internetowej i posiadającemu Konto Klienta (zwanemu dalejWłaściciel Konta”) publiczne udostępnienie informacji o sobie wszystkim odwiedzającym Stronę Internetowej.
 2. Ogólnodostępna strona specjalisty umożliwia wyszukanie specjalisty, zapoznanie się z informacjami na jego temat oraz danymi kontaktowymi konsumenta usługi.
 3. Użytkownik Strony Internetowej może wybrać potrzebnego mu specjalistę na podstawie informacji wyświetlanych na Stronie, które Właściciel strony publicznej udostępnił.
 4. Wybierając tę funkcję, Właściciel Konta wyraża zgodę na jawność i dostępność informacji o sobie.
 5. Otwartość/zamkniętość informacji o Koncie dla każdego elementu jest regulowana przez ustawienia na Stronie Internetowej.
 6. Właściciel Konta osobistego posiada następujące informacje o sobie i sam decyduje, które informacje mają być wyświetlane, a które nie:
 • imię, nazwisko;
 • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail);
 • lista usług, które mają być świadczone;
 • miejsce świadczenia usług;
 • dokumenty edukacyjne;
 • zdjęcia.
 1. Właściciel Konta, który wyraził zgodę na upublicznienie Konta, wyraża zgodę na to, że Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Internet, ponieważ dostęp do danych jest otwarty dla osób trzecich poza obszarem danych kontrolowanych przez Administrację Strony Internetowej, dlatego Administracja Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych przewidzianą w niniejszym Regulaminie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku sporu wynikającego z zawartej Umowy Kupna-Sprzedaży, strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, będącego Konsumentem, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady korzystania z tych procedur są dostępne w biurach lub na stronach internetowych osób uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów. Mogą to być w szczególności rzecznicy ochrony konsumentów lub wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że platforma internetowa służąca do rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR) jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty opublikowania jej na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca powiadomi Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail zawierającej link do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę, co spowoduje rozwiązanie umowy.
 6. W przypadku zauważenia, że własność intelektualna użytkownika (zdjęcia, teksty itp.) została bezprawnie opublikowana na Stronie Internetowej, należy skontaktować się z Administracją Strony Internetowej w celu usunięcia problemu pod adresem gdpr@totispharma.com.
 7. Regulamin wchodzi w życie z 01.05.2022.